Visiting Faculty

Girard, Guillaume
Girard, Guillaume

Visiting Faculty - Volcanology
 170 Food Safety and Toxicology
 (517) 884-2015
 girardgu@msu.edu

Wood, Warren W.
Wood, Warren W.

Visiting Faculty - Geochemistry, Hydrogeology 
  318 Natural Science
  (517) 355-4629
  wwwood@msu.edu